Verkoopsvoorwaarden

 1. Behalve de schriftelijke door ons aanvaarde andersluidende overeenkomst zijn de volgende verkoopsvoorwaarden op al onze handelsverrichtingen van toepassing. Andere tegenstrijdige aankoopvoorwaarden zijn ons niet tegenstelbaar.
 2. De nietigheid van één van de clausules van onderhavige voorwaarden, tast in geen geval de geldigheid van de overige bepalingen aan.
 3. Onderhavige voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het Gentse arrondissement.
 4. De aflevering van de door ons verkochte goederen gebeuren in onze externe magazijnen. Zelfs bij franco levering reizen de goederen op risico van de koper. De klant zal de eventuele vervoerschade of verlies verhalen op de vervoerder.
 5. Alle klachten betreffende de geleverde goederen moeten, op straffe van nietigheid en verval, schriftelijk gebeuren binnen de acht dagen na ontvangst van de waren. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot het eenvoudig vervangen van de niet aanvaarde en niet gebruikte goederen, dit voor zover gerechtvaardigd.
 6. “Alle geschillen worden beheerst door het Belgisch recht. De beslechting ervan zal gebeuren door de materieel bevoegde rechtbanken van het arrondissement Gent dan wel door het Vredegerecht te Dendermonde.”
 7. De facturen zijn betaalbaar op de vervaldag zoals vermeld op de factuur. Bij niet betaling op de vervaldag brengen de verschuldigde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 10% per jaar. Onverminderd voornoemde intresten zal bij gebreke aan betaling tegen de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een commerciële forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% op het onbetaalde bedrag, met een minimum van 49.58 €. De gerechts- en uitvoeringskosten zijn niet in dit bedrag inbegrepen. De berekening van de interest zal per periode van 14 dagen geschieden. Elke begonnen periode wordt al vervallen beschouwd. De niet-betaling van een enkele factuur of wissel op de vervaldag maakt echter het nog verschuldigde bedrag op alle andere, zelfs niet vervallen, facturen of wissels van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling invorderbaar. Mocht er gegronde twijfel ontstaan omtrent de juiste nakoming van de verplichtingen vanwege de koper, dan is deze gehouden om op eerste verzoek zekerheidsstelling te verlenen.
 8. In geval van vertraging in de betaling zijn wij voorts ertoe gerechtigd de uitvoering van de lopende bestellingen of alle verplichtingen tegenover de koper op te schorten of te annuleren en dit zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met schadeloosstelling.
 9. Eigendomsvoorbehoud, de goederen of apparaten blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de facturen ontvangen is.De koper is verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt aan goederen die op de grond van voorafgaande bepalingen nog onze eigendom zijn.
 10. Indien de factuur, op aanvraag van de opdrachtgever, opgesteld wordt op naam van een derde,zijn de opdrachtgever en de derde solidair verantwoordelijk voor de betaling ervan en voor de uitvoering van de andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.
 11. Leveringen gebeuren franco vanaf 250 € in België & Luxemburg en vanaf 400€ in Nederland. Indien geen franco worden 20 € transportkosten aangerekend.
 12. Uw persoonlijke gegevens worden, behoudens bezwaar uwentwege, opgenomen in onze gegevensbank. Zij worden enkel intern gebruikt voor onze toekomstige promotionele reacties. U hebt het recht deze gegevens te raadplegen en eventueel te corrigeren (wet van 8.12.1992).